Twoja transformacja zaczyna się TERAZ

This month’s cosmic events are challenging, but they can also be transformational. In fact, with action planet Mars now in the spiritual sign of Pisces, you have an amazing opportunity for growth and change, but it won’t just happen — your metamorphosis is up to you! As Maya Angelou said…

„We delight in the beauty of the butterfly, but rarely admit the changes it has gone through to achieve that beauty.”

What’s happening to you right now is like the caterpillar’s struggle to become a butterfly — the struggle gives strength to the wings so they can fly! By confronting your emotional roadblocks and fears, you’ll know what you need to fix so you can fly free. The first step is to… LET IT GO.

Kosmiczne wydarzenia tego miesiąca są wymagające, ale mogą też być transformujące. Właściwie to z planetą działania, jaką teraz w duchowym znaku Ryb jest Mars, masz wspaniałą szansę na wzrastanie i zmianę, ale to nie stanie się tak po prostu — Twoja metamorfoza zależy od Ciebie! Tak, jak Maya Angelou powiedziała:

„Zachwycamy się pięknem motyla, ale rzadko dopuszczamy do siebie zmiany, jakie przeszedł, aby osiągnąć to piękno.”

To, co się teraz Tobie dzieje, jest jak zmagania gąsienicy, aby stać się motylem — zmaganie się daje siłę skrzydłom, aby mogły latać! Poprzez skonfrontowanie się ze swoimi emocjonalnymi przeszkodami i lękami, będziesz wiedzieć, co potrzebujesz w sobie naprawić, aby móc latać wolno. Pierwszy krok to… PUSZCZENIE TEGO.

Źródło: Tarot.com