Przekaz na dziś i najbliższe tygodnie

Today marks the start of a few very difficult weeks to come as Mercury moves into Scorpio, the sign that stirs up troubles deep inside of you. This is one of Mercury’s most challenging placements, but it can also be the most transformational!

It’s like the caterpillar struggling to become a butterfly — the struggle gives strength to the wings so they can fly. Confronting your old hurts and hang-ups now gives you a profound opportunity to heal and grow. It’s time to… LET IT GO.

Dzisiejszy dzień odznacza się początkiem nadejścia kilku bardzo trudnych tygodni, bowiem Merkury przechodzi do Skorpiona, znaku, który mieli problemy głęboko w Tobie. To jest jedno z bardziej wymagających ulokowań Merkurego, ale takie, które może być też najbardziej przemieniające!

Tak, jak gąsienica walczy, aby stać się motylem — walka daje siłę skrzydłom, aby mogły latać. Skonfrontowanie się ze swoimi starymi zranieniami i kompleksami daje Ci całkowitą możliwość do uzdrowienia i wzrastania. To jest czas, aby… PUŚCIĆ TO.

Źródło: Tarot.com