Runner ma kryzys, gdy czuje silną energię swojego partnera i to go przytłacza

Taka sytuacja…

A „runner” is in crisis when he feels the strong energy of his partner, and this overwhelms him. Usually they come to me and say:
„Doctor, I don’t know what to do, this woman makes me feel bad, but something still draws me to her!”
„I cannot leave her, I want to see her but fear doesn’t let me!”
I then tell them this is good, and they look at me upset: „How can you say it’s good, doctor?” I then proceed by explaining the following to them:
„Because she is your complementary half, how not to be attracted by your other half? You want to be with her but your fears and sense of logic are strong: this is something that goes beyond science, it is the time when your inner self screams: you must wake up!”
When you feel the crisis within you, this is merely your spiritual awakening, don’t blame your partner. It is called the mirroring effect: what is it that bothers you? What are you so afraid of? Your partner helps you to look within yourself, it’s time to heal! Your fear is not towards her: look at yourself, look inside. Be determined, she is the biggest gift to you, to support you and heal you. You have gifted it to her.
So, what do you feel? There is rage, anger, guilt, doubt, but this is good, it is a warning that you have to look inside of yourself and resolve, take a moment for yourself and keep sharing with her. She is your complementary half, but the crisis inside tells you that there is something unresolved within yourself. The feelings of persecution make you feel uncomfortable because it is not easy to accept that you carry unresolved issues.
Yes, you are rejecting, but not your partner. Your logical mind says you are, but the reality is that all you have to reject is what you no longer need to carry as a burden (fear, anger, etcetera).
Start enjoying your life, take some time for yourself, do what you love, share it! As long as you resist, the crisis inside is painful. Indulge yourself in the peace that allows you to open up to your complementary half. It is your free will, but once this „running” stage ends you will feel released. You caused the same effects within her, the same fear, and triggered her healing process. She did not blame you, and knew this would help her to take a look at herself. Now, it’s your turn.
You set her free, let her set you free. You are each other’s complements. She is healing, you have to heal as well. If you share your path, this is the perfect way! Evolve and don’t be afraid. Truthfully, all this time you have really been running from yourself, and not from anyone else. Together you can achieve a lot. ”
Information provided by a Past lives Therapist, originally posted on Inspired Awareness.

Runner ma kryzys, gdy czuje silną energię swojego partnera i to go przytłacza.
Zazwyczaj przychodzą do mnie i mówią:
„Doktorze, nie wiem co robić, ta kobieta sprawia, że czuję się źle, ale coś ciągle mnie do niej przyciąga!”
„Nie mogę jej zostawić, chcę ją widywać, ale strach mi nie pozwala!”
I potem im mówię, że to dobrze, a oni patrzą na mnie wzburzeni: „Jak może doktor mówić, że to jest dobre?”.
I wtedy zaczynam im wyjaśniać:
„Bo ona jest Twoją komplementarną połówką, więc jak nie czuć pociągu do swojej połówki? Chcesz z nią być, ale Twoje lęki i poczucie logiki są silne: to jest coś, co wykracza poza naukę, to jest czas kiedy Twoje wewnętrzne JA krzyczy: musisz się obudzić!”
Kiedy czujesz w sobie ten kryzys, to jest tylko Twoje Przebudzenie Duchowe, nie obwiniaj za to swojej partnerki. To jest tak zwany efekt lustra: co Cię nurtuje? Czego się tak boisz? Twoja partnerka pomaga spojrzeć Ci wgłąb siebie, to czas by się uzdrowić! Twój strach nie jest wycelowany w nią: spójrz na siebie, zajrzyj do środka. Bądź zdeterminowany, ona jest największym darem dla Ciebie, aby Cię wspierać i uzdrawiać Cię. Ty również jej to dałeś.
Więc, co czujesz? Wściekłość, złość, poczucie winy, zwątpienie, ale to dobrze, bo to ostrzeżenie, że musisz zajrzeć wgłąb siebie i rozwiązać te problemy, znajdź dla siebie czas i dziel się tym z nią. Ona jest Twoją komplementarną połówką, ale wewnętrzny kryzys mówi Ci, że masz w sobie, jakieś niezałatwione sprawy. Uczucia prześladowania sprawiają, że czujesz się niezręcznie, bo to nie jest łatwe, aby zaakceptować to, że masz w sobie, jakieś nierozwiązane problemy.
Tak, odrzucasz, ale nie swoją partnerkę. Twój logiczny umysł mówi, że tak właśnie jest, ale w rzeczywistości, wszystko co musisz odrzucić, to to czego już nie musisz nosić, jako brzemienia (strach, złość itd.).
Zacznij cieszyć się życiem, znajdź dla siebie trochę czasu, rób to, co kochasz, dziel się tym! Tak długo, jak się opierasz, wewnętrzny kryzys jest bolesny. Dogadzaj sobie w spokoju, który pozwoli Ci otworzyć się na swoją komplementarną połówkę. To Twoja wolna wola, ale dopiero gdy skończy się ta faza uciekania, poczujesz się uwolniony. Spowodowałeś te same efekty w niej, ten sam strach i wyzwoliłeś w niej jej proces uzdrawiania się. Ona Cię za to nie obwiniała i wiedziała, że to jej może pomóc, aby spojrzeć na samą siebie. Teraz Twoja kolej. Uwolnij ją, pozwól jej uwolnić Ciebie. Jesteście swoimi dopełnieniami. Ona się uzdrawia i Ty też to musisz zrobić. Dzielenie się swoją drogą, to idealny sposób! Ewoluuj i nie bój się. Prawda jest taka, że przez ten cały czas uciekałeś od samego siebie, a nie od kogoś innego. Razem możecie dużo zdziałać.”
Informacja udzielona przez Past lives Therapist, oryginalnie zapostowana na stronie Inspired Awareness.

Źródło:
https://www.facebook.com/twinrayreiki