Osho – cytat

Niestety tak to już jest z językiem angielskim, że nie wszystko da sie przetłumaczyć tak idealnie, aby miało identyczny wydźwięk w języku polskim. Tak jest w przypadku zwrotu „fall in love”, kóry w wolnym tłumaczeniu znaczy „upaść w miłość”. U nas znaczy to po prostu „zakochać się”. Mówię Wam o tym, abyście zrozumieli wspaniałe przesłanie genialnego człowieka, jakim jest Osho.
Najpierw jak zwykle oryginalny tekst, a potem tłumaczenie :)

„A mature person does not fall in love, he rises in love. The word ’fall’ is not right. Only immature people fall; they stumble and fall down in love…they find a woman and they are gone, they find a man and they are gone.

When two mature persons are in love, one of the greatest paradoxes of life happens, one of the most beautiful phenomena: they are together and yet tremendously alone; they are together so much so that they are almost one. But their oneness does not destroy their individuality, in fact, it enhances it: they become more individual.

Two mature persons in love help each other to become more free.

When love flows with freedom there is beauty. When love flows with dependence there is ugliness.”

„Dojrzała osoba nie zakochuje się („nie upada w miłość”), powstaje w miłości. Słowo „upadać” nie jest właściwe. Tylko niedojrzałe osoby upadają; potykają się i zakochują się po uszy („wpadają po uszy”)… znajdują kobietę i przepadają, znajdują mężczyznę i przepadają.

Gdy dwie dojrzałe osoby są zakochane, miejsce ma jeden z największych paradoksów życiowych, jeden z najpiękniejszych fenomenów: są razem i jednocześnie są niesamowicie samotni; są razem tak bardzo, że prawie są jednym. Ale ich jedność nie niszczy ich indywidualności, właściwie, to ją wzmacnia: stają się większymi indywidualnościami.

Dwie dojrzałe, zakochane osoby pomagają sobie nawzajem być bardziej wolnymi.

Gdy miłość płynie z wolności jest w niej piękno. Gdy miłość płynie z zależności jest w niej brzydota.”

~ Osho